Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy för Haninge Power Cheer & Dance

Inledning

Haninge Power Cheer & Dance anser att idrottsföreningar har ett ansvar att motverka bruk av alkohol och droger. Power är en förening där både utövare och ledare har rätt till en trivsam och trygg arbetsmiljö. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete ska föreningen bidra till att skapa bra livsvillkor för både aktiva och coacher. Det är viktigt att föreningen tar ansvar för att tidigt upptäcka och ingripa mot missbruk samt att uppmärksamma annat ”riskbeteende” hos aktiva och coacher.

Idrottsföreningar och däribland vår förening når många ungdomar i en ålder då de prövar och utvecklar en egen identitet. Därför finns det stora möjligheter att påverka ungdomars framtida vanor. Power vill arbeta proaktivt mot alkohol och droger inom föreningen och ha en vägledande attityd som ska generera ett givande och aktivt alkohol/ drogförebyggande arbete inom föreningen.

Syfte

Syftet med denna policy är att skapa tydliga riktlinjer för vilka förhållningsregler som gäller för styrelsen, coacher, aktiva och föräldrar inom ramen för Powers verksamhet. Power har under lång tid arbetat med föreningens grundläggande värderingar och denna alkohol- och drogpolicy är en viktig del i det arbetet.

Power är en förening som skall förknippas med en tydlig inställning gentemot alkohol och droger. Föreningen skall engagera sig för att se till att dess medlemmar informeras och får klart för sig var Power står i frågan.

Övergripande mål

Power ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Utgångspunkten är att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkohol/drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i Powers föreningsliv.

Detta ställer också krav på våra coacher, som i sin samvaro med barn och ungdomar ska vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Målet är att för Power skapa en långsiktig policy och handlingsplan för att skapa nolltolerans kring alkohol och drogförbrukningen bland ledare, aktiva och andra vuxna förebilder i samband med aktiviteter inom Powers verksamhet. Med hjälp av tydliga regler och åtgärder för styrelsen, coacher, aktiva och föräldrar ska vi skapa en anda som möter Powers grundläggande värderingar.

Definition av policy

I Power gäller nolltolerans mot alkohol och droger inom föreningens område och aktiviteter. Detta gäller aktiva, coacher, styrelse, föräldrar och övriga vuxna.

Power skall i all idrottslig verksamhet vara en förening fri från alkohol, droger och andra stimulans- och prestationshöjande preparat. Det skall vara naturligt för varje coach och aktiv att påpeka när man ser överträdelser från vår policy.

Alkohol- och drogpolicy för Power och närsamhälle

Power ska utgöra en länk i vår närmiljö, som i samarbete med andra goda krafter, skola, polis, socialtjänst, kyrka, fritidsgård tar ett socialt ansvar för våra ungdomar. Vi sätter gränser för ungdomarna, men utesluter inte någon som har brutit mot regler och normer utan att ge en möjlighet att få en andra chans att ”komma tillbaka”.

Alkohol- och drogpolicy när det gäller barn och ungdomar

Alkohol och droger skall inte förekomma då Powers medlemmar representerar föreningen. Det är av största vikt att barn och ungdomar som tillhör Power aktivt tar avstånd mot förekomsten av alkohol och droger under verksamheten.

Åtgärder:

Aktiva som bryter mot våra riktlinjer kallas till:

  1. Personligt samtal i sällskap med vårdnadshavare.
  2. Åtgärdsprogram upprättas
  3. Uppföljning

Ansvar: Coach/Head coach för berörd aktiv samt Powers styrelse.

Alkohol och drogpolicy för coacher

I samband med aktiviteter inom Power när coacher har ansvar för barn och ungdomar råder nolltolerans när det gäller alkohol och droger. Coacher har ansvar och skall föregå med gott exempel och alltid framstå som ett föredöme för barn och ungdomar både vid och utanför idrottsarenan. Coacher ska aldrig prata positivt om alkohol och droger inför aktiva.

I samband med träning, tävling, läger/camp och andra Power-aktiviteter gäller nolltolerans för bruk av alkohol/droger. Coach som är berusad/påverkad av alkohol och har alkohol i kroppen får under inga omständigheter finnas med som ledare vid Power-aktivitet. Coacher ska inte exponera rökning/snus framför aktiva.

I samband med Power-aktiviteter då coacher inte har ansvar för barn och ungdomar råder restriktivitet gällande alkohol. Alla coacher skriver under att man läst och förstått och accepterar Powers policy/handlingsplan.

Åtgärder:

Coach som bryter mot detta kallas till:

  1. Personligt samtal med någon ifrån styrelsen
  2. Åtgärdsprogram upprättas
  3. Uppföljning

Ansvar: Styrelsen och Head coach

Alkohol- och drogpolicy för föräldrar/vårdnadshavare

Föräldrar/vårdnadshavare är föredömen och många unga ser upp till dem. Därför förväntas/uppmanas de att i samband med idrottsevenemang, där Power representeras, uppträder föredömligt utan att alkohol och droger förekommer. För föräldrar/vårdnadshavare som har uppdrag i föreningen gäller nolltolerans mot alkohol och droger i samband med Power-aktiviteter.

Som elitförening är det inte bara de som leder verksamheten och deltar i verksamheten som blir uppmärksammade utan även de som verkar runt den, därför är det viktigt att även de uppför sig enligt Powers policy.

Åtgärder:

Förälder/vårdnadshavare som uppträder påverkad i samband med träning, tävling, läger/camp och andra Power-aktiviteter kommer att kontaktas av föreningens styrelse för ett möte där Power tydliggör föreningens alkohol- och drogpolicy. För de fall vederbörande förälder/vårdnadshavare därefter inte uppträder i enlighet med denna policy kommer ytterligare åtgärder att vidtas. Det kan bl.a. innebära avstängning från de Power-aktiviteter dennes barn deltar i.

Ansvar: Styrelsen och Head coach